ลูกจ้างต้องรู้! ค่าแรงที่ต้องได้รับเพิ่มเมื่อทำงานล่วงเวลาหรือทำโอที

ลูกจ้างต้องรู้! ค่าแรงที่ต้องได้รับเพิ่มเมื่อทำงานล่วงเวลาหรือทำโอที

ลูกจ้างต้องรู้! ค่าแรงที่ต้องได้รับเพิ่มเมื่อทำงานล่วงเวลาหรือทำโอที
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดข้อกฎหมาย ทำงานล่วงเวลา หรือ ทำโอที ลูกจ้างมีสิทธิรับค่าแรงเพิ่มในวันปรกติทำงาน อีก 1 เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างเป็นชั่วโมง หากเป็นวันหยุดฟัน 3 เท่า ฯ


เป็นประเด็นว่อนโซเชียลในระยะ 2-3 ที่ผ่านมา กรณี การเบิกเงินทำงานล่วงเวลาของนายสถานีรถไฟ ในระยะเวลา 1 เดือน ตกเป็นเงินล่วงเวลา หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า ทำ OT กว่า 1 แสนบาท ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้รับการชี้แจงจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยไปแล้วว่า เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากต้องเร่งซ่อมทางรถไฟในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยทางการรถไฟได้ร้องขอให้นายสถานีทำงานนอกเวลาเพื่อให้บรรลุภารกิจโดยเร็ว และการทำงานล่วงเวลาซึ่งได้รับเงินจำนวนดังกล่าวก็เป็นเพียงเดือนเดียวเท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งในรายละเอียดจะมีการชี้แจงให้ชัดเจนอีกครั้ง


อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการทำงานล่วงเวลาทำงานปรกติ ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ หรือ ภาคเอกชน ต่างมีกฎหมาย มีระเบียบปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิ ไว้ วันนี้เราจะมาดูในส่วยของภาคเอกชน กันว่า ลูกจ้างพนักงาน ที่ต้องทำงานล่วงเวลา หรือ ทำ OT มีสิทธิอะไรบ้าง ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน


สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด

- ใน กรณีที่งานมีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะ เสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็นก็ได้


- กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และกิจการอื่นตามที่กระทรวงจะได้กำหนดนายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานใน วันหยุดเท่า ที่จำเป็นก็ได้ โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆ ไป


- ใน กรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า สองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที ก่อนที่ลูกจ้างเริ่ม ทำงานล่วงเวลา (ยกเว้นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไป โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน)


ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด

- ถ้า ทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวน ชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับ

 

ค่าจ้างตามผลงาน


- ถ้า ทำงานในวันหยุดเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานนายจ้างต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับ ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย


- ถ้า ทำงานในวันหยุดในเวลาทำงานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าจ้าง ในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด หรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของค่าจ้างในวันทำงานตามชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดหรือตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย


ทั้งหมดคือ สิทธิของลูกจ้าง เกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลา หรือ ทำ OT ที่กฎหมายแรงงานคุ้มครอง เป็นสิทธิที่ลูกจ้างควรรู้นะครับ