กสร.หารือเอกชนกำหนดแนวทางความปลอดภัย

กสร.หารือเอกชนกำหนดแนวทางความปลอดภัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมสวัสดิการ กำหนดแนวทางความปลอดภัยการดำเนินงาน พร้อมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัท ฤทธา ถ่ายทอดความรู้

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ตามกลไกประชารัฐ เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งวันนี้ได้หารือร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ฤทธา จำกัด เพื่อวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารสูงและงานก่อสร้างอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้เสนอแนวทางให้บริษัท ฤทธา จำกัด มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ในสถานประกอบกิจการก่อสร้างขนาดกลางและเล็ก  เช่น การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน มาตรการป้องกันอันตรายจากการทำงาน เป็นต้น

ขณะที่ นายปราโมทย์ พิพัฒน์สูงเนิน กรรมการบริหาร บริษัท ฤทธา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานโดยจะมีการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ และในส่วนของหน่วยงานก่อสร้างจะมีการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน และจะให้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น