คลังยันรสก.โปร่งใส่ยึดประชาชนมากกว่ากำไร

คลังยันรสก.โปร่งใส่ยึดประชาชนมากกว่ากำไร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยันนโยบายรัฐวิสาหกิจมุ่งเน้นโปร่งใส่และประโยนช์ให้ประชาชนมากกว่ากำไร

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขาว่า รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่รัฐบาลถือหุ้นหลัก ดังนั้นการทำงานจะต้องมีแผนระยะยาวโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติ ไม่ใช่การมุ่งแสวงหากำไร 

พร้อมทั้งจะต้องมีธรรมมาภิบาลที่ดีในการบริหารองค์กรเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและประชาชน พร้อมกันนี้ยังฝากไปถึงการกำหนดแผนการของรัฐวิสาหกิจต่างๆ ต้องคำนึงถึงการปฎิบัติที่ทำได้รวดเร็ว