คค.ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้สะพานภูมิพล1,2

คค.ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้สะพานภูมิพล1,2
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงคมนาคม สานต่อการแก้ไขปัญหาการจราจรระยะเร่งด่วน ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้สะพานภูมิพล 1 และ 2 เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวในการ ประชุมคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้คงการห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้บนสะพานภูมิพล 1 และ 2 ตามที่ กรมทางหลวงชนบทได้ประกาศไว้เดิม เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ และมอบให้กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ กรมเจ้าท่า พิจารณาปรับปรุงทางเข้า - ออกท่าเรือข้ามฟากคลองลัดโพธิ์ สำหรับรถจักรยานยนต์ให้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำระบบจอดแล้วจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน 

ขณะเดียวกันให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะช่วงงานรับปริญญาบัตร ควรจัดหาพื้นที่จอดรถ และจัดรถรับ - ส่ง Shuttle Bus เพื่อบริการประชาชนในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเส้นทางที่มีการจราจรติดขัดและไม่ติดขัด ให้มีความถูกต้องและมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน