ผู้ให้บริการOTTเร่งพัฒนาคุณภาพบริการ

ผู้ให้บริการOTTเร่งพัฒนาคุณภาพบริการ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ให้บริการ OTT ตอบรับ กสทช. พัฒนาบริการเพื่อประชาชน หวังเป็นธุรกิจทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพ

พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสท. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Over The Top กล่าวว่า คณะอนุกรรมการโอทีทีได้เชิญผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ผู้ประกอบการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ Over The Top เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงขอบเขต ขั้นตอน และแนวทางการให้บริการ OTT ในประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามมติ กสท. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560

การประชุมของคณะอนุกรรมการโอทีทีในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และผู้ประกอบการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จำนวนกว่า 24 ราย เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ Over The Top รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ราย เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ผู้ให้บริการ OTT ที่คณะอนุกรรมการได้เชิญมาวันนี้ ทุกรายตอบรับ และยินดีที่แจ้งเป็นผู้ให้บริการ เพื่อให้สามารถให้บริการ OTT ในประเทศไทยต่อไปได้ โดยถือว่าบริการดังกล่าวเป็นบริการทางเลือกใหม่ที่มีคุณภาพของประชาชน