ปตท.ช่วยผู้พิการสร้างรายได้เลี้ยงชีพ

ปตท.ช่วยผู้พิการสร้างรายได้เลี้ยงชีพ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปตท. ช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงผ่านการจ้างเหมาบริการตาม ม.35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุน สร้างโอกาสผู้พิการมีรายได้เลี้ยงชีพ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัม ปตท. จำกัด มหาชน กล่าวถึงผลการดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้พิการปี 2560 เพื่อให้ผูพิการมีงานและมีรายได้ประจำเลี้ยงตนเอง โดยระบุว่า ปตท. ได้เปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือผู้พิการจากที่เคยส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้พิการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา 34 ทุกปี มาเป็นการจ้างเหมาบริการตามมาตรา 35 จำนวนทั้งสิ้น 46 คนในปี 2560 นี้ เนื่องจากปตท.เล็งเห็นว่า การเปลี่ยนมาจ้างเหมาบริการผู้พิการเป็นการดำเนินการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยตรงและเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีรายได้พึ่งพาตนเอง เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นพลังสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายประชารัฐ E6 ประชารัฐเพื่อสังคมและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของคนพิการอีก สอดคล้องกับเป้าหมายของปตท.ในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

อย่างไรก็ตาม ปตท. มีแผนจะสนับสนุนการจ้างเหมาผู้พิการในระยะยาวโดย จะมีการขยายผลออกไปในกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินการได้รับความสนใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ในวงกว้าง นำไปสู่การร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ