กสร.ประกาศเกียรติคุณต้านยาเสพติด23มิ.ย.

กสร.ประกาศเกียรติคุณต้านยาเสพติด23มิ.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสร.พอใจผลการดำเนินการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ขณะ 23 มิ.ย. เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณ 23 มิ.ย.

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า  ผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นที่น่าพอใจ  โดยปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 47,434 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 4,625,664 คน และสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 5,751 แห่ง ลูกจ้าง 1,167,467 คน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดแห่งโลก และในปีนี้ กสร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพื้นที่กรุงเทพมหานคร แสดงนิทรรศการความรู้โทษ พิษภัยยาเสพติด พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองรายชื่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 0080 หรือ 0 2245 6774 ในวันเวลาราชการ