เร่งติดตั้ง ECD 1.6 หมื่นเครื่อง ดัน 213 หน่วยงานราชการรับ -จ่ายเงินผ่านบัตร

เร่งติดตั้ง ECD 1.6 หมื่นเครื่อง ดัน 213 หน่วยงานราชการรับ -จ่ายเงินผ่านบัตร

เร่งติดตั้ง ECD 1.6 หมื่นเครื่อง ดัน 213 หน่วยงานราชการรับ -จ่ายเงินผ่านบัตร
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมบัญชีกลางเร่งเครื่องสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานราชการทั่วประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC พร้อมตั้งเป้าติดตั้งเครื่อง EDC ในหน่วยงานภาครัฐทะลุ 16,000 เครื่อง ภายในเดือนกันยายน 2560 หวังให้ประชาชนทุกภาคส่วนหันมาใช้บริการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยภายหลังจากการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก 213 หน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment) สรุปว่า กรมบัญชีกลางเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ National e-payment ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ e-Payment ภาครัฐ เช่น การจ่ายเงินสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดและเช็ค เป็นต้น

สำหรับโครงการขยายการใช้บัตรและขยายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตกับเครื่อง EDC ให้มีปริมาณมากขึ้นนั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการทั่วประเทศดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนอุปกรณ์ที่จะติดตั้งตามภารกิจ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมแทนส่วนราชการที่ธนาคารที่วางอุปกรณ์จะเรียกเก็บ โดยได้ตั้งเป้าหมายระยะสั้นไว้ว่าจะสามารถติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 16,000 เครื่อง ภายในเดือนกันยายน 2560

สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ชี้แจงให้ทราบ กรมบัญชีกลางจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว