กสอ.เร่งพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนรับไทยแลนด์4.0

กสอ.เร่งพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนรับไทยแลนด์4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสอ.เร่งพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบรางในอนาคต รับไทยแลนด์ 4.0

นายวรพงศ์ ฉินโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวในการสัมมนา แนวทางพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมอากาศยานและระบบราง ว่า  จากการพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ของภาครัฐ จะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ ในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตในการต่อยอดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการเตรียมความพร้อมและเร่งให้ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ให้ต่อยอด และเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไปสู่ อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต หรือ  New S-Curve  ทั้ง อุตสาหกรรรมอากาศยานและระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และแขนกล รวมถึงอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์  โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมชิ้นส่วน และภาคการผลิตของไทย  เบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณ 110 ล้านบาทในการจัดสัมมนา ส่งเสริมความรู้ ให้กับผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานในการผลิต ให้เป็นไปในระดับสากล โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ สถาบันยานยนต์ สวทช.  พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมตวามพร้อมสอดคล้องยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความสะดวกและรวดเร็ว สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อนำชิ้นส่วนยานยนต์ มาต่อยอดและใช้ในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง และระบบรางเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆ เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค รวมทั้งยังทำให้ลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนด้านพลังงาน และการขนส่งของประเทศ ตอบสนองนโยบาย ประเทศไทย 4.0