พพ.จับมือกรอ.ลดใช้พลังงานภาคอุตฯ

พพ.จับมือกรอ.ลดใช้พลังงานภาคอุตฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พพ. จับมือ กรอ. ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ลดการใช้พลังงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม ยกระดับประสิทธิภาพ ของการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในสาขาเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 36.5  รองจากภาคขนส่ง และยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการใช้พลังงานของประเทศไทย

โดยกรอบความร่วมมือเพื่อบูรณาการการดำเนินงานดังกล่าวจะประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 2.ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน 3.ด้านระบบฐานข้อมูล 4.ด้านการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 5.ด้านพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ โดยคาดว่าผลที่เกิดขึ้นจากการ MOU ในครั้งนี้รวมแล้วทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (EE) และการใช้พลังงานทดแทน (RE ) คิดเป็น 1,264 kTOE (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) ต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 13,727 ล้านบาท/ ปี ด้านของการประหยัดพลังงานจะประหยัดงบประมาณ 13,542 ล้านบาท /ปี โดยมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ ในโรงงานขนาดกลางและย่อม การจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม ขณะที่ด้านพลังงานทดแทน จากการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นชีวมวล สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้ 17 kTOE ต่อปี