ออมสินจับมือม.ธรรมศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ออมสินจับมือม.ธรรมศาสตร์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารออมสิน จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มรายได้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ออมสิน - ธรรมศาสตร์โมเดล

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับชุมชน ในรูปแบบ ออมสิน - ธรรมศาสตร์โมเดล โดยนำนักศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี - ปริญญาโททางบัญชีและบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อให้ความรู้ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้วางแผนและแก้ปัญหา ยกระดับความสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้มีช่องทางตลาดตรงตามความต้องการของกลุ่ม โดบบางกลุ่มมีรายได่เพิ่มขึ้นถึง 340 % โดยธนาคารพร้อมขยายความร่วมมือดังกล่าวไปยังมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการช่วยพัฒนาชุมชนของตนเอง และธนาคารพร้อมพิจารณาให้สินเชื่อ 10 ล้านบาทต่อราย คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ช่วง 2 ปีแรก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสมาตาร์ทอัพที่มีแนวคิดนำนวัตกรรมมาประยุกต์ทั้งด้านผลผลิตสินค้า ขั้นตอนการผลิต และช่องทางการตลาด