พล.อ.ประยุทธ์แจงงบปี61เงิน2.9ลล.ลดความเหลื่อมล้ำ

พล.อ.ประยุทธ์แจงงบปี61เงิน2.9ลล.ลดความเหลื่อมล้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี แจงร่าง พ.ร.บ.บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ย้ำลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แก้ปัญหายากจน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงินรวมทั้งสิ้น 2.9 ล้านล้านบาท โดยระบุว่า การจัดทำงบประมาณดังกล่าวขึ้นภายใต้สมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2561 ที่จะเติบโตร้อยละ 3.3 - 4.3 จากภาคการส่งออกที่ฟื้นตัว การค้าโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ขยายตัว โดยการจัดทำงบประมาณครั้งนี้สอดรับแผนยุทธศาสร์ชาติให้ประเทศเดินหน้าตามวิสัยทัศน์ คำนึงถึงความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกมิติ โดยจำแนกยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ มุ่งเน้นการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติทั้งด้านความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างการเติบโตจากภายใน ด้านการจัดการน้ำและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมกันนี้ได้ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากภาคการส่องออก การท่องเที่ยว แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากต่างประเทศที่อาจกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ขณะที่ฐานะการเงินคงคลังมีความมั่นคงอยู่ที่ 182,515 ล้านบาท เงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 184,469.9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 3.5 เท่าของหนี้ต่างประเทศ