เอกชนห่วงภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ทำสินค้าแพง

เอกชนห่วงภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ทำสินค้าแพง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ภาคเอกชน กังวลภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ทำสินค้าแพงขึ้น หวังรัฐให้เข้ามีส่วนร่วมคำนวณอัตราค่าธรรมเนียม

นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย ในงานสัมมนา พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร ว่า ผู้ประกอบการกังวลประกาศแนบท้ายใน พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่มีการกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และอัตราภาษีที่สูงขึ้นกว่าเดิม 10-50 เท่า ซึ่งอยากให้ภาครัฐ ให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมด้วย ไม่ใช่รัฐกำหนดเอง เพราะแม้ว่าในช่วงรอยต่อ ที่จะใช้กฎหมายฉบับใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อประชาชน แต่ในอนาคตมีการขยับอัตราภาษี ไม่ว่ายังไงก็จะส่งผลต่อราคาให้สูงขึ้น และหลังจากกฎหมายฉบับใหม่บังคับใช้ ทุกร้านที่จำหน่ายสุรา จะต้องขอใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต ให้ร้านค้าปลีก หรือโชห่วยก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายสุราในอัตราเดียวกันกับร้านที่จำหน่ายสุราอื่นๆ ด้วย ทำให้เกิดการแอบขายสุราผิดกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี และค่าธรรมเนียม รวมถึงผู้บริโภคจะหันไปบริโภคสุราเถื่อน และมีการผลิตสุราปลอม ซึ่งราคาถูกมากขึ้น

แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่ จะทำให้การจัดเก็บมีความเป็นธรรมมากขึ้น เพราะมีการเปลี่ยนจากใบอนุญาตจำหน่ายสุรา 7 ประเภท เหลือเพียง 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตขายส่ง กับใบอนุญาตขายปลีก ซึ่งจะทำให้อัตราการจ่ายภาษี และค่าธรรมเนียมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น