ก.แรงงานจัดงบ10ล.พัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงานจัดงบ10ล.พัฒนาฝีมือแรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศ จัดสรรงบประมาณ 10 ล้านบาท พัฒนาฝีมือแรงงาน ตอบสนองความต้องการสถานประกอบการ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ ใช้แนวทางประชารัฐร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในการดำเนินการ “โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ ลาว กัมพูชา เมียนมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สพร. และสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน สนพ. ที่มีพื้นที่ติดกับ 3 ประเทศ ได้แก่ สนพ.ตราด สนพ.สระแก้ว สนพ.จันทบุรี สนพ.กาญจนบุรี สนพ.ตาก สนพ.หนองคาย สนพ.นครพนม และ สพร. 20 เชียงราย ดำเนินการฝึกอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่ ครูฝึก และกำลังแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะวิชาชีพตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการของไทยที่ลงทุนในจังหวัดชายแดนที่ตั้งอยู่ในฝั่งไทยและเพื่อนบ้าน รองรับการโยกย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงเป็นการสานความสัมพันธ์ที่ดีให้กระชับแน่นเฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมในครั้งนี้ ทาง กพร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 10,244,940 บาท ตั้งเป้าหมายดำเนินการ 972 คน หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก สาขาการบำรุงรักษาเครื่องจักรหนัก สาขาการบำรุงรักษารถบรรทุก สาขาการสร้างบริการที่ประทับใจ สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น