ก.แรงงานหนุนเอกชนสร้างนวัตกรรมสู่4.0

ก.แรงงานหนุนเอกชนสร้างนวัตกรรมสู่4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน หนุนเอกชน พัฒนาแรงงานสร้างนวัตกรรม สู่ไทยแลนด์ 4.0

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร. เปิดเผยว่า จากการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และกำหนดหลักเกณฑ์ฯช่วยเหลือหรืออุดหนุน กิจการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงานหลายประการ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ เพิ่มมากขึ้น และมีความพร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตกพร.ได้กำหนดมาตรการจูงใจหลายประการ ตั้งแต่การยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากรได้ร้อยละ 100 สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการฝึกอบรม การให้กู้ยืมเงิน เพื่อพัฒนาบุคลากร วงเงินกู้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เห็นชอบให้กู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ยนาน 12 เดือน โดยมีสัญญาการชำระคืนภายใน 1 ปี ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการกู้ยืมไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานแล้วจำนวน 61 แห่ง เป็นเงิน 49,841,800 บาท

อย่างไรก็ตามในปี 2560 มีผู้ขอรับการสนับสนุนแล้ว 105 แห่ง เป็นเงิน 1,147,519 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนในแต่ละกรณี สามารถติดต่อสถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2643 6039 หรือ 0 2245 4035