TMAเผยขีดความสามารถแข่งขันไทยคะแนนดีขึ้น

TMAเผยขีดความสามารถแข่งขันไทยคะแนนดีขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

TMA เผยภาพรวมเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพภาครัฐ หนุนขีดความสามารถแข่งขันไทยคะแนนดีขึ้น 7% อันดับ 27

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานศูนย์เพื่อการพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขัน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศจาก World Competitiveness Center ของ IDM สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2560 พบว่า ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 27 จากปีก่อนอยู่อันดับที่ 28 จาก 63 ประเทศทั่วโลก มีคะแนนภาพรวมในปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 อยู่ที่ 80.095 คะแนน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกประเทศ โดยด้านสภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอยู่อันดับที่ 10 จากปีก่อนอันดับที่ 13 จากเศรษฐกิจภายในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ราคาและค่าครองชีพปรับตัวดีขึ้น มีจุดเด่นด้านการจ้างงาน รายได้จากการท่องเที่ยว และความั่นคงของบัญชีเดินสะพัด รวมถึงประสิทธิภาพของภาครัฐที่อันดับดีขึ้นต่อเนื่องอยู่ที่ 20 จากปีก่อนอันดับ 23 โดยเฉพาะปัจจัยจากกฏหมายด้านธุรกิจ กรอบบริหารด้านสังคม นโยบายภาษี ที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันว่าการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเป็นสิ่งที่รัฐและเอกชนต้องมีจุดหมายและร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ขณะที่ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ทรงตัวอยู่อันดับเดิมที่อันดับ 25 และ 49 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ฮ่องกงและสวิตเซอร์แลนด์ยังครองอันดับความสามารถในการแข่งขันอันดับที่ 1 และ 2 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ขณะที่สิงคโปร์เลื่อนเป็นอันดับที่ 3 โดยในอาเซียนไทยอยู่อันดับที่ 3 รองจากสิงคโปร์ และ มาเลเซีย