ก.แรงงานเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอบรมลูกจ้าง

ก.แรงงานเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนอบรมลูกจ้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงานเห็นชอบ จ่ายเงินอุดหนุน 200 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน แก่เอกชน เมื่ออบรมลูกจ้างเกิน 70 เปอร์เซ็นต์

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายที่จะสร้างกำลังคนของประเทศให้เป็น “Productive Manpower” ภายใน 5 ปี และในปี 2560 ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ อบรมและพัฒนาพนักงานแล้วกว่า 2.9 ล้านคน นำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีกว่า 1,500 ล้านบาท    

โดยกพร. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการ ผู้ประกอบอาชีพ หรือผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ความสนใจในการพัฒนากำลังแรงงานให้มากขึ้น ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้เห็นชอบ ให้จ่ายเงินอุดหนุนจำนวน 200 บาทต่อลูกจ้าง 1 คน แก่ผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปี 2560 ในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด  ซึ่งจะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายน 2560 นี้

อย่างไรก็ตามการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนที่จ่ายให้สถานประกอบกิจการนั้น เป็นการส่งเสริมและสร้างมาตรการจูงใจที่นอกเหนือจากการลดหย่อนภาษีร้อยละ 100 สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันพัฒนากำลังแรงงาน ช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถตรงกับความต้องการ และพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป