ศก.ยังไม่ฟื้น! ไตรมาสแรก ตกงานพุ่ง 4.6 แสน

ศก.ยังไม่ฟื้น! ไตรมาสแรก ตกงานพุ่ง 4.6 แสน
Spring News

สนับสนุนเนื้อหา

สศช.ระบุการออกจากกำลังแรงงานของกลุ่มผู้สูงอายุและการลงทุนเอกชนที่ยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้อัตราว่างงานไตรมาสแรกพุ่งแตะร้อยละ 1.2 ขณะที่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 มีจุดอ่อน แรงงานไทยขาดทักษะภาษาต่างประเทศ


นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยช่วงไตรมาสแรกปีนี้ว่า ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การว่างงานที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 1.2 จากสิ้นปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 1 โดยมีผู้ว่างงานรวม 4 แสน 6 หมื่นคน จากกำลังแรงงานรวม 38 ล้าน 2 แสนคน เนื่องจากการจ้างงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และแรงงานส่วนหนึ่งออกจากการเป็นกำลังแรงงานเพราะสูงอายุ

รวมทั้งผลจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ทำให้การจ้างงานในสาขาอุตสาหกรรมและก่อสร้างลดลง ส่วนสาขาขายส่งขายปลีก โรงแรมและภัตาคาร มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นตามการบริโภคและท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่ม

ส่วนรายได้ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าล่วงเวลาลดลงร้อยละ 0.9 ขณะที่ค่าจ้างภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 แต่สถานการณ์ส่งออกในช่วงที่เหลือของปีคาดว่าปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.6 และการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าขยายตัวได้สูงกว่าปีที่แล้ว จะส่งผลดีทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

ทั้งนี้ในการเตรียมความพร้อมทักษะแรงงานในอนาคตหลังการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จะต้องมีการพัฒนาทักษะแรงงานซึ่งปัจจุบันยังมีระดับทักษะต่ำโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบวิชาชีและความรู้ด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่

และจากผลสำรวจทักษะแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์ยางพารา และ ที่พัก สปาและเรือสำราญ พบว่าการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ/คุณภาพแรงงานใหม่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการ การรับรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 ยังไม่ชัดเจนพอ รวมทั้ง ยังขาดแคลนเงินทุนและการลงทุนนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ และความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน