สศช.เผยQ1/60ตัวเลขจ้างงาน37.4ล้านคนลดลง0.6%

สศช.เผยQ1/60ตัวเลขจ้างงาน37.4ล้านคนลดลง0.6%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศช. เผย ไตรมาสแรกจ้างงาน 37.4 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.6 จากปีก่อนร้อยละ 0.19 เหตุแรงงานย้ายสู่ภาคนอกการเกษตร

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงข่าวภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี 2560 โดยระบุว่าสถานการณ์การจ้างงานไตรมาสแรกปี 2560 มีการจ้างงาน 37.4 ล้านคน ลดลงร้อยละ 0.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการจ้างงานร้อยละ 0.19 โดยเป็นการจ้างงานภาคการเกษตรลดลงร้อยละ 1.4 ภาคนอกเกษตรลดลงร้อยละ 0.3 

ทั้งนี้ การจ้างงานภาคเกษตรลดลง เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคนอกเกษตรต่อเนื่อง ช่วงปี 2557-2559 เป็นผลมาจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง อีกทั้งแรงงานที่เข้ามาทดแทนแรงงานใหม่ลดลงเพราะสภาพงานที่หนักผลตอบแทนไม่แน่นอนและไม่จูงใจ รวมถึงแรงงานส่วนหนึ่งออกจากการเป็นกำลังแรงงานเนื่องจากเข้าสู่วัยสูงอายุ

สำหรับการจ้างงาน ภาคนอกเกษตรในสาขาอุตสาหกรรมและก่อสร้างมีการจ้างงานลดลงร้อยละ 1.5 และ 8.7 ตามลำดับเนื่องจากการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนยังชะลอตัว ส่วนสาขาขายส่งขายปลีกโรงแรมและภัตตาคาร และการขนส่งยังมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 , 4.2 และ 2.9 ตามการบริโภคครัวเรือนและภาคกลางท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี ส่งผลให้มีอัตราการว่างงานโดยรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 1.2

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไม่สะท้อนให้เห็นในการสร้างงานในปัจจุบัน เนื่องจากยังมีกำลังผลิตส่วนเกินเยอะมากและยังสามารถเพิ่มชั่วโมงการทำงานของแรงงานได้ทำให้ผู้ประกอบการยังคงชะลอการจ้างงานออกไป