เอเปคร่วมสร้างอนาคตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

เอเปคร่วมสร้างอนาคตเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย เอเปค ร่วมสร้างอนาคต เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและทั่วถึง สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมรายย่อย

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (MRT) ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยประเด็นหลักที่มีการพิจารณา คือ การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน ทั่วถึง และมีนวัตกรรม และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และวิสัยทัศน์ของเอเปคหลังปี 2563 โดยเอเปคยังคงมุ่งสู่การค้าที่เสรีต่อไป แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญยิ่งขึ้นกับการสร้างความมั่นใจว่าประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศจะกระจายไปยังประชาชนทุกระดับ โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างโอกาสแก่สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

นายวินิจฉัย ยังกล่าวด้วยว่า ผลลัพธ์ของการประชุม MRT ครั้งนี้ รัฐมนตรีการค้าเอเปคได้ให้แนวทางสำหรับเขตเศรษฐกิจเอเปคที่จะทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ ได้แก่ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ทั่วถึง และมีนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ความมั่นคงทางอาหาร ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ และการดำเนินงานของเอเปคภายหลังปี 2563