ครม.เห็นชอบกษ.ขับเคลื่อนแผนแม่บทเกษตรกรรม

ครม.เห็นชอบกษ.ขับเคลื่อนแผนแม่บทเกษตรกรรม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกระทรวงเกษตรฯ ขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมปี 60 - 64 บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำเสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย รับแผนแม่บทไปบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาการเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรของประเทศ ให้มีความเชื่อมโยงสนับสนุนกัน โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมให้ความศึกษา เทคโนโลยี ด้านความรู้ การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาดินและที่ดิน การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การรักษาเสถียรภาพของราคา