กนอ.เปิดเวทีระดมแผนพัฒนาโลจิสติกส์

กนอ.เปิดเวทีระดมแผนพัฒนาโลจิสติกส์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กนอ. ผนึกคณะอนุกรรมาธิการคมนาคม เปิดเวทีระดมทำแผนพัฒนาโลจิสติกส์ ดันไทยฮับภูมิภาค

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเวทีสัมมนาภายใต้เรื่อง “Eastern Economic Corridor and SEZs: The new investment opportunity in Thailand” เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คน เพื่อนำไปพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทยเพื่อรองรับกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC และเชื่อมโยงกับภูมิภาคให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนการศึกษาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ ให้มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ โดยการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่มีเป้าหมายพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการลงทุน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ทั้งนี้ จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จะเป็นผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการขนส่งทางชายฝั่งทะเลภูมิภาคอาเซียน เพราะไทยมีจุดแข็งในเรื่องของการส่งออกมีสินค้าวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพสูง และ มีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน 

พร้อมกันนี้ กนอ. ได้กำหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC จะยกระดับจากฐานการผลิตเดิมให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น และ เป็นฐานการเชื่อมโยงของกลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ พัฒนาโลจิสติกส์ทั้งระบบ เชื่อมโยงระบบขนส่งกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน ซึ่งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานจะมีส่วนช่วยในการเชื่อมโยงการขนส่งของอุตสาหกรรม ทุกภาคส่วนไปยังภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ