อุตตมดึงเยอรมันร่วมขับเคลื่อน4.0

อุตตมดึงเยอรมันร่วมขับเคลื่อน4.0
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมว.อุตสาหกรรม ดึงเยอรมันหุ้นส่วนความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 เน้นใช้เทคโนโลยีปรับกระบวนการผลิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการประชุมอุตสาหกรรม 4.0 สู่ ประเทศไทย 4:0 หุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมันเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมในอนาคต ว่า ภารกิจสำคัญของกระทรวงฯขณะนี้คือการสนับสุนภาคอุตสาหกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมโดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มทักษะขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าถึงเทคโนโลยี สอดรับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ 

ซึ่งจากการหารือร่วมกับรัฐบาลประเทศเยอรมัน มีความเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งหุ้นส่วนความร่วมมือไทย-เยอรมันเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 เน้นความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรและ SME ซึ่งเป็นแนวทางความร่วมมือแบบประชารัฐ โดยคาดว่าใน 2 สัปดาห์นี้จะสามารถสรุปแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน ก่อนนำกลับมาหารือถึงแผนยุทธศาสตร์ โดยจะมอบหมายให้นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานคณะทำงานภาครัฐ  ทั้งนี้ปัจจุบันนักลงทุนเยอรมันได้เข้ามาลงทุนในไทยกว่า 600 บริษัท ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมไทยและเยอรมัน เป็นประตูการค้าการลงทุนสู่ประเทศ CLMV และอาเซียนต่อไปในอนาคต