ปลัดอุตฯ เผย 8เดือน ช่วย SME4,861ราย

ปลัดอุตฯ เผย 8เดือน ช่วย SME4,861ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผย 8 เดือนช่วยSME 4,861 ราย สินเชื่อรวม 261 ล้านบาท ปัญหาสภาพคล่องทางการเงินอันดับ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 - วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นเวลา 8 เดือน ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support&Rescue Center) มียอดผู้ยื่นคำร้องจำนวนทั้งสิ้น 7,283 ราย ซึ่งศูนย์ได้ให้ความให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นรวมทุกด้าน ทั้งสิ้น 4,861 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 67 เป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 2,585 ราย ด้านการตลาด 975 ราย ด้านการบริหารจัดการ 311 ราย โดยเรื่องที่มีผู้มาขอรับความช่วยเหลือมากเป็นอันดับ 1 เป็นด้านการเงิน ร้อยละ 64 รองลงมาคือ ด้านการตลาด ด้านการผลิต ซึ่งศูนย์ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้ว 242 ราย รวมวงเงินสินเชื่อกว่า 261,310,000 ล้านบาท โดยขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์ฯหลังจากรับเรื่องแล้ว จะมีการวิเคราะห์กลั่นกรองเพื่อส่งต่อให้บริการ และให้คำปรึกษาเบื้องต้น รวมทั้งประสานหน่วยงานบริการที่อยู่ในเครือข่าย หากต้องการขอสินเชื่อจะต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ เพื่อขอนุมัติงบจากกองทุนฟื้นฟูฯ 2,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีกองทุนพลิกฟื้นฯ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินทุน โดยผู้ติดต่อผ่านศูนย์ฯทุกรายไม่ว่าด้านใดก็ตามจะได้รับการดูแลและให้การช่วยเหลือ และได้มีการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการติดตามผลผู้รับบริการบันทึกในฐานข้อมูลของศูนย์ฯ ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์และเสนอเป็นนโยบาย หรือมาตรการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือต่อไปในอนาคต เพื่อให้สามารถสนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้ได้มากที่สุด