กรมฝนหลวงฯปฏิบัติการป้องกันภัยแล้งเชียงใหม่

กรมฝนหลวงฯปฏิบัติการป้องกันภัยแล้งเชียงใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการป้องกันภัยแล้งพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้การเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่บางอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการปฏิบัติการฝนหลวงทำให้มีฝนตกในพื้นที่ได้ตรงตามเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือเกษตรกรจากการขาดแคลนน้ำฝนได้ จึงได้สั่งการให้มีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำใช้การเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายการปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยบริเวณอำเภอจอมทอง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล ตามเป้าหมาย และมีแผนการปฏิบัติการวันนี้ พื้นที่เป้าหมายหวังผล พื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล และในส่วนของหน่วยปฏิบัติการอื่นๆ ยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย เพื่อสร้างความชุมชื้นแก่พื้นที่ทางการเกษตรและเติมน้ำให้เขื่อนอย่างเต็มที่และตรงเป้าหมาย