ธ.ก.ส.ประกาศ ยกระดับเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

ธ.ก.ส.ประกาศ ยกระดับเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

ธ.ก.ส.ประกาศ ยกระดับเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องในวันเกษตรกร 12 พฤษภาคมนี้ ธ.ก.ส.ประกาศนโยบายมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงโดยสร้างทายาทเกษตรกร ระดมทุนเป็นเงินหมุนเวียนให้สินเชื่อเกษตรกรด้วยสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ชุด พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์กับกองทุนทวีสุข ก่อเกิดสิริมงคลด้วยการสร้างขวัญกำลังใจจัดสร้างเหรียญพระแม่โพสพเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ภาคเกษตรสามารถฝ่าฝันอุปสรรคนานัปการ


วันนี้ (12 พฤษภาคม 2560) ณ ชั้น 2 หอศิลป์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันเกษตรกรปีนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินการมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตรด้วยการสร้างทายาทเกษตรกร สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตร ไม่ว่าจะเป็นทายาท หรือ นักศึกษาที่จบใหม่ หรือผู้ผ่านการอบรมจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ด้านการเกษตร อาทิ

โครงการทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ของมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Young Smart Farmer) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย เครือข่ายทายาทเกษตรกรมืออาชีพ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจเข้าสู่อาชีพภาคการเกษตร โดยเน้นการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนการผลิตรูปแบบเดิมไปสู่ความยั่งยืน มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในกระบวนการผลิต การผลิตอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดย ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับกลุ่มเป้าหมายข้างต้น รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7.00 ต่อปีหรือร้อยละ 0.59 ต่อเดือน ซึ่งสามารถกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการลงทุนตั้งเป้าหมาย “จ่ายเงินสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่”5,000 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี สามารถติดต่อขอรับสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นี้เป็นต้นไป จนสิ้นสุดจ่ายเงินกู้วันที่ 31 มีนาคม 2563

นอกจากนั้นธ.ก.ส.จะส่งเสริมให้เกษตรกรตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการออม มีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วยสลากออมทรัพย์ทวีสิน 3 ชุด ได้แก่ “เกษตรมั่นคง เกษตรมั่งคั่งและเกษตรกรยั่งยืน” โดยสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดแรก เกษตรกรมั่นคง จะเริ่มจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม 2560 นี้ ส่วนสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรกรมั่งคั่ง และ ชุดเกษตรกรยั่งยืนจะทยอยจำหน่ายในลำดับต่อไป

พร้อมกันนี้ยัง“สร้างภูมิคุ้มกัน”ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ ด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการกองทุนทวีสุข ซึ่งธ.ก.ส.ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2550 เพื่อสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีอายุมากให้มีเงินออม พร้อมสวัสดิการไว้ใช้จ่าย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม2560 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกองทุนทวีสุขรวมทั้งสิ้น 1,429,518 ราย มียอดเงินออมสะสม 8,308 ล้านบาท

ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งโครงการกองทุนทวีสุข ธ.ก.ส.จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการให้กับสมาชิก โดยจะเพิ่มเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในวันละ 300 บาท พร้อมจัดโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมออมเงินในโครงการตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ลุ้นรับเงินโบนัสพิเศษ มูลค่า 2,500,000 บาท หากออมเงินครบตามจำนวนที่ธนาคารกำหนดภายในวันที่ 31 มกราคม 2561


นอกจากนั้น เพื่อเป็นสิริมงคล เสริมสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร เนื่องในวันเกษตรกรปีนี้ ชมรมพุทธศิลป์ ธ.ก.ส.ร่วมกับรศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ร่วมกันจัดสร้างเหรียญพระแม่โพสพ รุ่น รวยอมตะ และจัดนิทรรศการพระแม่โพสพ “เทพีแห่งข้าว” ขึ้น ณ หอศิลป์ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน ในระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยรายได้จากการสร้างเหรียญดังกล่าวร่วมสมทบถวายเป็นพระราชกุศล สมทบทุนศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับเกษตรกร และจัดสร้างเครื่องมือแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในชนบทที่ห่างไกลจากการเข้าถึงบริการทางการแพทย์...