ก.พาณิชย์เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานราก

ก.พาณิชย์เร่งขับเคลื่อนศก.ฐานราก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เร่งเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภาพรวม

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก โดยได้เร่งแก้ไขปัญหาพื้นฐานและดำเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ตลาดประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตร ผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย โดยได้กำชับให้พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตามนโยบายเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้บริโภคเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและหาช่องทางให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีพาณิชย์จังหวัดหลายพื้นที่ได้ดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว อาทิ จังหวัดลำพูน และเพชรบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม การทำงานของพาณิชย์จังหวัดลำพูน และเพชรบูรณ์ เป็นตัวอย่างการทำงานเชิงรุกเพื่อเชื่อมโยงและขยายตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนมากขึ้นด้วย