ก.เกษตรฯทำฝนหลวงนครราชสีมา

ก.เกษตรฯทำฝนหลวงนครราชสีมา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรฯ ทำปฏิบัติการฝนหลวงไร่อ้อย ช่วยพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่นครราชสีมาหลังพบปัญหาขาดแคลนน้ำ

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันนโยบายสำคัญในเรื่องเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นนโยบายในการยกระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในประเทศให้ดีขึ้น จากข้อมูลพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ในส่วนของการปลูกอ้อย พบว่าบางพื้นที่เริ่มมีการเพาะปลูกใหม่หลังจากการเก็บเกี่ยวไปแล้ว แต่เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในบางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำฝน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้เร่งปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่มีการเพาะปลูกอ้อย โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นบินปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพื้นที่ไร่อ้อยของเกษตรกรแปลงใหญ่  ตลอดจนลุ่มรับน้ำเขื่อน   ลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำแซะ เขื่อนลำปลายมาศและเขื่อนลำนางรอง ทำให้เกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณ อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

สำหรับผลการปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2560 มีการ ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 64 วัน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 97.4 อย่างไรก็ตาม เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือ เว็บไซต์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร