EEC ลงนามเอกชนฮ่องกง ลงทุนพื้นที่ศก.

EEC ลงนามเอกชนฮ่องกง ลงทุนพื้นที่ศก.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

EEC ลงนามภาคเอกชนฮ่องกง ดึงลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คาด ชัดเจนใน 1 เดือน

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กล่าวภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคจะวันออก กับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ว่า การลงนามครั้งนามในครั้งนี้เพื่อขยายความรว่มมือทางเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เพื่อให้นักธุรกิจฮ่องกงได้เข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ EEC โดยคาดว่า กรอบการลงทุนระหว่างไทยและฮ่องกง ที่จะทราบว่าบริษัทใดจะเข้ามาลงทุน หรือมีกิจการใดบ้างเข้ามาลงทุน ซึ่งจะมีความชัดเจนภายใน 1 เดือน