ก.แรงงานผลิตแรงงานคุณภาพส่งออกญี่ปุ่น

ก.แรงงานผลิตแรงงานคุณภาพส่งออกญี่ปุ่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงานเดินหน้าผลิตแรงงานไทย สาขาอาชีพผู้ดูแลผุ้สูงอายุคุณภาพ ส่งออกญี่ปุ่นถูกต้องตามกฎหมาย

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยกับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือ กพร. ฝึกอบรมหลักสูตรสาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับความต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมาก ที่จะดูแลบริบาลผู้สูงอายุ โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 420 ชั่วโมง ฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1 เดือน ซึ่งจะมีการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน และความรู้ความสามารถหลัก รวมถึงภาษา วัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ และการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยแรงงานไทยส่วนใหญ่มีทักษะฝีมือประกอบกับอัธยาศัยดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีจิตบริการจึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น

ทั้งนี้ล่าสุด กพร.ได้หารือร่วม 4 ฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม กับโรงเรียนอรัญญารักษ์บริบาล โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นซากุระ และสหกรณ์ Hatonoie จากญี่ปุ่น เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลการรับผู้ผ่านการฝึกไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นเรื่องค่าใช้จ่าย และเมื่อเข้าสู่การทำงานดูแลผู้สูงอายุที่เนสซิ่งโฮม ณ จังหวัดซิซูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น จะได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละประมาณ 50,000 บาท เบื้องต้นสหกรณ์ Hatonoie แจ้งว่ามีความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน 

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ได้มีการคาดการณ์ว่า ในช่วงระหว่างปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไป ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากที่จะดูแลบริบาลผู้สูงอายุ วุฒิสภาญี่ปุ่นจึงผ่านร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมการอพยพ อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานเป็นผู้ดูแลคนป่วยหรือคนชรา ถือเป็นโอกาสดีอีกช่องทางหนึ่ง ที่ส่งเสริมการไปทำงานในต่างประเทศให้กับแรงงานไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผ่านกระบวนการของกรมการจัดหางาน และได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพในด้านต่างๆ