ก.เกษตรฯออก4มาตรการรับฤดูการผลิตใหม่

ก.เกษตรฯออก4มาตรการรับฤดูการผลิตใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรฯ ออก 4 มาตรการเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560/61 เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหาร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเตรียมความพร้อมของเกษตรเพื่อเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560/2561 ภาระกิจหลัก 4 ประเด็น คือ 1.การเตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต ได้แก่ การให้ความรู้และบริการทางการผลิต การบริหารการตลาด ความรู้เรื่องแหล่งเงินทุนและการทำบัญชี การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ 2.การเข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และแหล่งเงินทุน 3.การบริหารจัดการความเสี่ยงจากศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ การประกันภัยพืชผล และ 4.การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตร โดยการสนับสนุนการรวมกลุ่ม การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ การแลกเปลี่ยนความรู้กับ Smart Farmer และยัง Yong Smart Farmer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและดำเนินตามภาระกิจ โดยเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในฤดูการผลิตใหม่นี้