นักวิชาการแนะร่วมสร้างความเข้มแข็งแรงงาน

นักวิชาการแนะร่วมสร้างความเข้มแข็งแรงงาน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักวิชาการแนะกระบวนการสร้างความเข้มแข็งภาคแรงงานต้องร่วมกันจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาครัฐต้องหยุดครอบงำสารภาพและสหกรณ์

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดี และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงขบวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์ และขบวนการชุมชน จะต้องสร้างความเป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาประชาธิปไตยในระดับฐานรากให้เข้มแข็ง  

อย่างไรก็ตามจะเกิดความเข้มแข็งและรูปธรรมได้ จะต้องมีการจัดตั้ง เครือข่ายระหว่าง 3 ขบวนการ  พัฒนาสู่การจัดตั้งสำนักงานสามประสานโดยให้ทุกฝ่ายเป็นเจ้าภาพร่วม ศึกษาและพัฒนาระบบกลไก เพื่อผลักดันกฎหมายผ่านรัฐสภา สร้างกิจกรรมร่วมกันที่เป็นประโยชน์

ด้าน นายไพบูลย์ แก้วเพทาย เลขานุการ มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ ระบุว่า ขบวนการสหกรณ์เป็นขบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ขบวนการสหกรณ์ของไทยถูกครอบงำโดยรัฐบาล หาแต่ประโชนย์ส่วนตน ต่างจากสหกรณ์ในต่างประเทศ เช่น สหกรณ์ของอิสราเอล ที่มีความเป็นเอกภาพ และมีกระบวนการบริหารจัดการตัวเองที่ครบวงจร วิกฤตของสหกรณ์ไทย คือ วิกฤตจากภาครัฐที่เข้ามาครอบงำ วิกฤตจากผู้นำ และสมาชิก และวิกฤตที่เกิดจากความไร้อารยะ โดยเฉพาะในเรื่องของเสรีภาพและความเป็นประชาธิปไตย