ผู้ถือหุ้นปตท.ไฟเขียวปรับโครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นปตท.ไฟเขียวปรับโครงสร้าง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ถือหุ้น ปตท. เห็นชอบปรับโครงสร้าง นำ PTTOR เข้าตลาดหุ้น กระจายหุ้นอย่างทั่วถึง พร้อมแบ่งให้ผู้ถือหุ้นเดิม

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ ปตท. ได้อนุมัติการปรับโครงสร้าง ปตท. ซึ่งประกอบด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมัน รวมถึงสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยธุรกิจดังกล่าว ตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ PTTOR และรับทราบความเป็นไปได้ของแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ที่จะเสนอขาย เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 รวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญของ PTTOR ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น แต่จะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้ PTTOR มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญของ PTTOR ที่เสนอขาย และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอนาคต โดยหลังจากนี้ PTTOR จะเข้าสู่กระบวนการรับโอนกิจการก็ต่อเมื่อ ปตท. ได้รับการอนุมัติและ/หรือความเห็นชอบที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้าง ปตท. จากส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป คือ การ IPO และการนำ PTTOR เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เห็นชอบว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจของ ปตท. ครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อระดับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแล้ว