ประกาศแล้ว ! เงินเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ใหม่ห้าม 2 ขั้นเกิน 2 ปี

ประกาศแล้ว ! เงินเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ใหม่ห้าม 2 ขั้นเกิน 2 ปี

ประกาศแล้ว ! เงินเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ใหม่ห้าม 2 ขั้นเกิน 2 ปี
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 มีใจความสำคัญระบุว่า

ด้วยกระทรวงมหาดไทย เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้เหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสาม มาตรา 17 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 112 ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2515 และมาตรา 29 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2510 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ เช่น

เงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้จ่ายตามอัตราในบัญชีท้ายระเบียบนี้ การเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ในรอบปีงบประมาณหนึ่ง ๆ จะเลื่อนได้ไม่เกินสองขั้น และให้ได้รับการเลื่อนสองขั้นติดต่อกันไม่เกินกว่าสองครั้ง โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

เงินตอบแทนตำแหน่งตามระเบียบนี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งและให้ได้รับเงินตอบแทนในอัตราขั้นต่ำของแต่ละตำแหน่ง เว้นแต่กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล

สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบต้องออกหรือพ้นจากตำแหน่งเพราะการยุบตำบลหรือหมู่บ้านที่ปกครอง เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเขตและได้มีการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิมในวาระที่ต่อเนื่องกัน ให้ได้รับเงินตอบแทนในอัตราเดิมที่ได้รับก่อนออกหรือพ้นจากตำแหน่ง กรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งและได้มีการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ในวาระที่ต่อเนื่องกัน ให้ได้รับเงินตอบแทนในอัตราเดิมที่ได้รับก่อนออกจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งหากวาระการดำรงตำแหน่งไม่ต่อเนื่องกันให้ได้รับเงินตอบแทนในอัตราขั้นต่ำของแต่ละตำแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำนันและได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในอัตราที่สูงกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งกำนันให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ในอัตราเดิมที่ได้รับขณะดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

 v1

 

ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook