ร้านค้าโชว์ห่วย ต้องรู้! บังคับใช้แล้วห้ามแกะบุหรี่แบ่งขาย-ต่ำกว่า 20 ปี

ร้านค้าโชว์ห่วย ต้องรู้! บังคับใช้แล้วห้ามแกะบุหรี่แบ่งขาย-ต่ำกว่า 20 ปี

ร้านค้าโชว์ห่วย ต้องรู้! บังคับใช้แล้วห้ามแกะบุหรี่แบ่งขาย-ต่ำกว่า 20 ปี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ร้านค้าโชว์ห่วย ต้องรู้! บังคับใช้แล้วห้ามแกะบุหรี่แบ่งขาย-ต่ำกว่า 20 ปี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยในมาตรา26 ระบุว่าห้ามผู้ใดขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมาตรา 39 ห้ามผู้ใดผลิตหรือนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อขายในราชอาณาจักร ประเภท บุหรี่ซิกาแรตที่มีขนาดบรรจุต่ำกว่า 20 มวนต่อซองหรือต่อภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต ห้ามไม่ให้มีการแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิกาแรต การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

 

ดูรายละเอียดที่นี้่