สนธิรัตน์ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามสินค้าเกษตร

สนธิรัตน์ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามสินค้าเกษตร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ราชบุรีดูสถานการณ์สินค้าเกษตรกำชับปิดป้ายตรวจเครื่องชั่ง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลางผักและผลไม้ ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี ว่า ตลาดศรีเมืองได้ร่วมกับภาครัฐ ในการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัย มุ่งเน้นให้ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีความปลอดภัย มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งจัดทำมาตรฐานเครื่องชั่ง โดยได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานเครื่องชั่งเป็นประจำทุกปี และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องติดป้ายแสดงราคาในสินค้าควบคุมให้ชัดเจน

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ซึ่งได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,671 แห่ง ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จะใช้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการที่เข้าร่วมโครงการว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเต็มจำนวน