พณ.มอบหนังสือรับรองคุณภาพสนง.บัญชี

พณ.มอบหนังสือรับรองคุณภาพสนง.บัญชี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ มอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี 15 ราย สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมฯ ได้มอบ
หนังสือรับรองคุณภาพให้สำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จำนวน 15 ราย เพื่อประกาศเกียรติคุณ 
และเป็นต้นแบบให้สำนักงานบัญชีที่ต้องการพัฒนาศักยภาพให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมฯ กำหนด ซึ่ง
หลักเกณฑ์การคัดเลือกในครั้งนี้ กรมฯ ได้นำมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาเป็น
แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพให้สำนักงานบัญชีของไทยมีความน่าเชื่อถือและเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นตามลำดับ

โดยระบบบัญชีมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีสามารถบอกถึงความน่าเชื่อถือ
ของธุรกิจด้านบริหารจัดการ และสะท้อนถึงความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันการบริการจัดทำบัญชีผ่าน
สำนักงานบัญชีได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นจากผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งขณะนี้มีสำนักงานบัญชีที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวน 142 ราย แบ่งเป็นส่วนกลางจำนวน 83 ราย และ
ส่วนภูมิภาคจำนวน 59 ราย