กอช. พร้อมจัดส่งใบแจ้งยอดปี 59 ถึงมือสมาชิก ก.พ. นี้ ทันยื่นลดภาษี

กอช. พร้อมจัดส่งใบแจ้งยอดปี 59 ถึงมือสมาชิก ก.พ. นี้ ทันยื่นลดภาษี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เตรียมจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2559 คาดถึงมือสมาชิกกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทันยื่นเสียภาษีเงินได้ ย้ำสมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและยอดเงินในบัญชีให้ถูกต้อง

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า กอช. ดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิก (Statement) ประจำปี 2559 ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กว่า 525,000 รายทั่วประเทศ โดยจะให้ถึงมือสมาชิกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งใบแจ้งยอดเงินฯ จะรายงานยอดเงินสะสมของสมาชิก ยอดเงินสมทบที่ได้รับจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนในปีที่ผ่านมา อีกทั้งสามารถใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการคำนวณและยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อสรรพากรอีกด้วย


ทั้งนี้สมาชิก กอช. สามารถนำไปใช้ประกอบการยื่น ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด.91 เพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของเงินสะสมที่จ่ายเข้า กอช. ตามจริงในปี 2559 สูงสุด 13,200 บาท เต็มจำนวน

อย่างไรก็ดี เมื่อสมาชิกได้รับใบแจ้งยอดเงินฯ แล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ-สกุล และที่อยู่ รวมถึงตรวจสอบยอดเงินในบัญชี ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ

1. ส่วนเงินสะสม เป็นส่วนเงินออมที่สมาชิกส่งเข้ามาฝากกับ กอช.
2. ส่วนเงินสมทบ เป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมาชิกออม (สมาชิกที่มีช่วงอายุ 15-30 ปี สมทบสูงสุด 600 บาท/ปี, ช่วงอายุ 30-50 ปี สมทบสูงสุด 960 บาท/ปี และสำหรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สมทบสูงสุด 1,200 บาท/ปี)
3. ส่วนเงินสะสมที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ เป็นเงินออมที่สมาชิกส่งเข้ามาฝากกับ กอช. แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้ อาทิ เงินสะสมช่วงที่สมาชิกมีงานทำเป็นแรงงานตามกฎหมาย เงินประกันสังคมหรือเงินบำนาญชราภาพที่โอนมาจากประกันสังคม เป็นต้น
4. ส่วนผลประโยชน์ เป็นดอกผลของเงินสะสมและเงินสมทบ