ธ.ก.ส.ผนึก 3 หน่วยงาน หนุน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เล็งปล่อยกู้ แสนล้าน

ธ.ก.ส.ผนึก 3 หน่วยงาน หนุน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เล็งปล่อยกู้ แสนล้าน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธ.ก.ส. ร่วมลงนามกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เชื่อมโยงข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหนุนนโยบายภาครัฐ มุ่งเน้นให้สหกรณ์เป็นกลไกแก้ปัญหาภาคเกษตรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เล็งปล่อยสินเชื่อ 100,000 ล้านบาท สร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์

วันนี้ (26 มกราคม 2560) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ธ.ก.ส. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาความเข้มแข็งและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของสมาชิก การทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นผู้ลงนาม


ดร.วิณะโรจน์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์จะช่วยสนับสนุนและให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลสารสนเทศประกอบด้วย สถานะของสหกรณ์ การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจการจัดชั้นมาตรฐาน พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึงสนับสนุนทางด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรของเกษตรกรมีความมั่นคงก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


นางบริสุทธิ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะช่วยสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ ทั้งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทั้งข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในและอัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ย ไปจนถึงสนับสนุนทางด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอยู่ ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มสูงขึ้น


“ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาฐานข้อมูล โดยร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงาน สมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เน้นกลยุทธ์พัฒนานำ อำนวยสินเชื่อตาม สร้างความเข้มแข็ง ตรวจสอบได้ พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์รองรับให้ตรงกับความต้องการ เพื่อสร้างโอกาสให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนสินเชื่อผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในปีบัญชี 2560 จำนวน 100,000 ล้านบาท” นายอภิรมย์กล่าว