พณ.ยืดเวลายื่นคำขอต่ออายุจดทะเบียนภาคใต้

พณ.ยืดเวลายื่นคำขอต่ออายุจดทะเบียนภาคใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอ ต่ออายุ จดทะเบียน ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบภัย น้ำท่วม

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาหา แนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทางกรมฯ ได้ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถดำเนินการยื่นคำร้อง คำขอต่ออายุ ชำระค่าธรรมเนียม หรือดำเนินการอื่นใดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพราะประสบปัญหาอุทกภัย โดยได้ออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้ประกอบการสามารถขอขยายระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว โดยสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลา ซึ่งต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น และหลักฐานที่แสดงว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ภายใน 15 วัน นับแต่สถานการณ์อุทกภัยได้สิ้นสุดลง