ก.แรงงาน ต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

ก.แรงงาน ต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน สนองนโยบายนายกฯ ต้านคอรับชั่นทุกรูปแบบ กำหนดเป็นวาระปฏิรูปด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ได้นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีเป้าหมายว่า ต้องการให้คนโกงรายเก่าต้องหมดไป คนโกงรายใหม่ต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้มีการโกงในทุกวงการ มากำหนดเป็น 1 ใน 8 วาระปฏิรูปด้านแรงงาน 8 +1 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะการก้าวสู่องค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาล (Zero Corruption) อันจะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการในสังกัด โดยให้ยึดถือปฏิบัติภายใต้หลัก 7 ป. คือ เป็นธรรม โปร่งใส ปรับปรุง ประสิทธิภาพ ประหยัด เปิดโอกาส และเป็นต้นแบบ รวมถึงรณรงค์ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตโดยยึดหลัก 4 ไม่ คือ ไม่จ่าย ไม่รับ ไม่ยอม และไม่เพิกเฉย 

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยปราศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบและมีหลักธรรมาภิบาล เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีมาตรการเข้มงวดเรื่องวินัยของการเป็นข้าราชการ ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยผู้บังคับบัญชาปฏิบัติเป็นแบบอย่างและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด และหากพบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้องกับการทุจริตให้ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาทันที  ทั้งนี้ หากพบเห็นการประพฤติมิชอบของข้าราชการ สามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2232 1002-3 ภายในวันและเวลาราชการ

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!