ก.เกษตรฯ แจก ส.ป.ก.กว่า 100 ฉบับ ให้ของขวัญปีใหม่ 2560

ก.เกษตรฯ แจก ส.ป.ก.กว่า 100 ฉบับ ให้ของขวัญปีใหม่ 2560

ก.เกษตรฯ แจก ส.ป.ก.กว่า 100 ฉบับ ให้ของขวัญปีใหม่ 2560
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมของขวัญปีใหม่ 2560 แจก สปก. กว่า 100 ฉบับ พร้อมมอบแหล่งน้ำ ฝาย ช่วยเกษตรกร 


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดกิจกรรม "ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ แสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกัน ทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 12 มกราคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ  กิจกรรมส่งเสริมแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมบริการประชาชน และกิจกรรมมอบความรู้ พัฒนาอาชีพ และกิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน


ด้าน นายสุรพงษ์ เจียสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรม "ส่งสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ที่จะมอบให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมแหล่งบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตามแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กว่า 125 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย ดอยวาวี ขุนวางและเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น


กิจกรรมบริการประชาชน โดยให้หน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่บริเวณถนนสายหลัก และสายรองที่สำคัญตั้งจุดบริการพักรถที่ปลอดภัย ห้องน้ำสะอาด ไว้บริการประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ กว่า 400 จุดพร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถนำสินค้าเกษตรคุณภาพมาจำหน่ายได้ ด้านกรมปศุสัตว์ เตรียมให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ กิจกรรมมอบความรู้ พัฒนาอาชีพ และสาธิตสร้างการเรียนรู้ ที่จะให้บริการข้อมูลวิชาการ อาทิ ระบบชลประทานน้ำหยด การสหกรณ์ อาหารปลอดภัย เป็นต้น

และกิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน อาทิ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของสหกรณ์ ลดราคา 10 % ณ จุดจำหน่ายสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค. และแบรนด์อื่นๆ ในราคาพิเศษ ลดราคา 2 – 10 % ตามช่องทางจำหน่ายที่ร่วมรายการ และ ณ ร้านค้าของ อ.ส.ค. เป็นต้น

รวมทั้ง กระทรวงเกษตรฯ จะส่งมอบแหล่งน้ำในไร่นา จำนวน 1,000 บ่อ ฝาย ถนน และหนังสือแสดงสิทธิ์ในพื้นที่เกษตรกรรมจัดรูปที่ดิน กว่า 100 ฉบับ เพื่อเป็นของขวัญแก่เกษตรกรและประชาชน พร้อมทั้งการปล่อยหอยลาย ปล่อยพันธุ์ปลา 8.9 ล้านตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วย


นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังให้บริการจัดกระเช้าปีใหม่ ด้วยสินค้าสหกรณ์คุณภาพในราคาพิเศษ ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 59 – 15 ม.ค. 60 บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 1 อีกด้วย