รวม 12 กองทุนรวม LTF ผลตอบแทนดีที่สุด 10 ปี

รวม 12 กองทุนรวม LTF ผลตอบแทนดีที่สุด 10 ปี
Terrabkk

สนับสนุนเนื้อหา

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) คือ กองทุนรวมที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น กองทุน LTF จะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นเป็นสำคัญ ต้องลงทุนหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% ของมูลค่าสุทธิของกองทุนนั้น ๆ ในตลาดหุ้นจะเรียกกันในนาม นักลงทุนสถาบัน (Local Institutions) สำหรับการลงทุนกองทุน LTF จะเหมาะสำหรับประชาชนที่สนใจลงทุนในหุ้นระยะยาว , ยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนในตลาดหุ้นได้

โดยทั่วไปแล้วกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กองทุนรวม LTF ที่จ่ายปันผล และกองทุนรวม LTF ที่ไม่จ่ายปันผล ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ลงทุนว่าประเภทไหนสามารถตอบโจทย์ตนเองได้ดีกว่ากัน

สำหรับ กองทุนรวม LTF ที่จ่ายปันผล ข้อดีคือการได้รับเงินปันผลเป็นกระแสเงินสดกลับมา ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดหุ้นได้ แต่ข้อเสียก็คือเงินปันผลที่ได้รับถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมนั้นย่อมส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นลดลงในจำนวนเท่าๆ กับมูลค่าที่มีการจ่ายเงินปันผล

ฉะนั้น มีความเป็นไปได้ว่าผลตอบแทนจากส่วนต่างของการลงทุน (capital gain) อาจน้อยกว่า กองทุนรวม LTF ไม่จ่ายปันผล ที่มีข้อเสียก็คือจะไม่มีเงินปันผลตลอดระยะถือครอง แต่มีข้อดีก็คือเงินทั้งหมดจะถูกนำกลับไปลงทุนต่อไปเรื่อย ๆ

TerraBKK Research คัดเลือกกองทุนรวม LTF ตามการจัดอันดับของ MorningstarThailand ว่า 12 อันดับแรก กองทุนที่มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงาน 10 ปีผ่านมาสูงสุด แบ่งเป็น ประเภทจ่ายปันผล 6 กองทุน และ ประเภทไม่จ่ายปันผล 6 กองทุน รายละเอียดดังนี้

ประเภทจ่ายปันผล


ประเภทไม่จ่ายปันผล

ท้ายนี้ TerraBKK Research ขออธิบาย ความหมายของ Morningstar rating และ เงื่อนไขการลงทุนกองทุนรวม LTF เพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้ ดังนี้ “Morningstar rating” เป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานหลังปรับค่าความเสี่ยงและปัจจัยด้านการบัญชีเกี่ยวข้องทั้งหมดของแต่ละกองทุน เทียบกับภาพรวมกลุ่มกองทุนที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยแบ่ง Rating ตามเกณฑ์ ดังนี้

กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานสูงสุด 10% แรกของกลุ่ม จะได้รับดาว 5 ดวง
กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 22.5% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 4 ดวง
กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 35% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 3 ดวง
กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานเกณฑ์ 22.5% ถัดมาของกลุ่ม จะได้รับดาว 2 ดวง
กองทุนรวมที่มีผลดำเนินงานต่ำสุด 10% ท้ายของกลุ่ม จะได้รับดาว 1 ดวง

เงื่อนไขการลงทุนกองทุนรวม LTF เพื่อนำมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุดไม่เกิน 15%รายได้รวมในปีนั้น หรือไม่เกิน 500,000 บาทนั้น จำเป็นต้องถือครองไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฎิทิน ไม่บังคับว่าต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี กรณีไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข เช่น ถือครองหน่วยลงทุนไม่ถึง 7 ปี จะต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป รวมทั้งกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนด้วย –เทอร์ร่า บีเคเค หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนรวม LTF ณ พฤศจิกายน 2559 จาก MorningstarThailand

อ่านเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ : TerraBKK.com