เผยร่างฯกฎกระทรวงลดหย่อนภาษีหนุนท่องเที่ยวเพิ่มอีก 15,000 บาท

เผยร่างฯกฎกระทรวงลดหย่อนภาษีหนุนท่องเที่ยวเพิ่มอีก 15,000 บาท

เผยร่างฯกฎกระทรวงลดหย่อนภาษีหนุนท่องเที่ยวเพิ่มอีก 15,000 บาท
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพากร เผยร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2559 ซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้จำนวน 15,000 บาท เพิ่มเติ่มจากมาตรการเดิมที่สามารถหักค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวจำนวน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..  (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

   (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559)

 

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559) ดังนี้

ให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการจ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หรือที่ได้จ่ายเป็นค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 การนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีข้างต้น เมื่อรวมกับจำนวนเงินได้ที่นำมาหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกิน 30,000 บาท

 

ทั้งนี้ มาตรการภาษีดังกล่าว จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงปลายปี 2559 เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

 

สำหรัมาตรการตามร่างกฎกระทรวงครั้งนี้ จะทำให้ผู้ที่ท่องเที่ยวโดยใช้บริการจากผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว หรือค่าที่พักโรงแรมในประเทศ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เบ็ดเสร็จในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ในการยื่นภาษีประจำปี 2559 ซึ่งจะต้องยื่นแบบเพื่อแสดงรายการคำนวณภาษีประจำปีในต้นปี 2560 ต่อไป