สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่34เริ่มแล้ว

สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่34เริ่มแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดแล้ว สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 จ.พระนครศรีอยุธยา ระดมความเห็นเอกชน เสนอรัฐบาล

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานเปิดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 34 ซึ่งทางหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมทำจริง สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ กว่า 800 คน ก่อนจัดทำเป็นสมุดปกขาว เสนอต่อรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ