หอการค้าจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

หอการค้าจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หอการค้า จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 ระดมความเห็นเสนอรัฐบาล ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าทั่วประเทศจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมทำจริง สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ กว่า 800 คน

โดยในวันพรุ่งนี้ จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน 3 กลุ่มก่อน ที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานปิดการสัมมนาและรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อสรุปจากการสัมมนา ในวันที่ 27 พฤศจิกายนนี้

อย่างไรก็ตาม ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศทุกครั้งทางภาคเอกชนจะมีการสรุปนำเสนอต่อรัฐบาลเป็นสมุดปกขาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ