ก.ศึกษาขอกสทช.จัดสรรช่องการศึกษา

ก.ศึกษาขอกสทช.จัดสรรช่องการศึกษา

ก.ศึกษาขอกสทช.จัดสรรช่องการศึกษา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอ กสทช. จัดสรรคลื่นความถี่ในการทำโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ช่องการศึกษาอย่างเร่งด่วน

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เปิดเผยว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งหนังสือมาถึง กสทช. ขอให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ในการทำโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่องการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผ่านดาวเทียมในระบบเคยูแบนด์ ช่องรายการ ETV ซึ่งจะหมดอายุวันที่ 27 มกราคม 2564 และเห็นว่าการให้บริการผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมเช่นนี้ ทำให้ผู้รับจำเป็นต้องมีอุปกรณ์การรับสัญญาณ ทำให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ไม่สามารถรับบริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง กระทรวงศึกษาธิการ จึงจะขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้บริการด้านศึกษา ซึ่งเป็นประเภทบริการสาธารณะ ที่ กสทช. กำหนดให้มีทั้งหมด 12 ช่อง และจัดสรรไปแล้วเพียง 4 ช่องเท่านั้น โดยกระทรวงศึกษาธิการเห็นว่า หากได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ รวมทั้งมั่นใจและมีความพร้อมอย่างเต็มที่ จากประสบการณ์การบริหารสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV มากว่า 20 ปี

นอกจากนี้ กสท. กำหนดช่องรายการสำหรับกิจการบริการสาธารณะโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จำนวน 12 ช่องรายการ โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว 1 ราย คือ ช่อง 10 รัฐสภา และมีกลุ่มผู้ประกอบการรายเดิม จำนวน 3 ช่องที่ได้รับสิทธิ์ออกอากาศคู่ขนาน (simulcast) จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้ความถี่แอนะล็อกเดิม 3 ช่อง คือ ช่อง 5 (กองทัพบก) ช่อง 11 (กรมประชาสัมพันธ์) และ Thai PBS

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook