คปภ.ถอนใบอนุญาติตัวแทน-นายหน้าประกันเพิ่ม 15 ราย

คปภ.ถอนใบอนุญาติตัวแทน-นายหน้าประกันเพิ่ม 15 ราย

คปภ.ถอนใบอนุญาติตัวแทน-นายหน้าประกันเพิ่ม 15 ราย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ไตรมาส 3 คปภ. เพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ที่กระทำผิดกฎหมายเพิ่ม 15 ราย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รายงานว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยทั้งระบบมีตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวนกว่าห้าแสนราย ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดี สำหรับตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่กระทำผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลและพยานพิสูจน์ยืนยันแล้ว สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการลงโทษอย่างเคร่งครัดด้วยการเพิกถอนใบอนุญาต

ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ของปี 2559 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2559) นายทะเบียนได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันภัย จำนวน 15 ราย อาศัยอำนาจตาม ข้อ 6 (4) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ หรือโฆษณาการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าการประกันชีวิต (วินาศภัย) พ.ศ. 2556 จึงขอประกาศชื่อบุคคลดังกล่าวและการกระทำที่เป็นเหตุให้ถูกเพิกถอน

โดยแบ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิตจำนวน 11 ราย ได้แก่ นายณัฐพล อัมพวา นายณัฐพล ส้มอ่ำ นางวราพร สงวนวงค์ นางสาวสุวรรณภา ทองปั้น นางสาวฐิดากาล ศรีสอาด นางเบญญาภา ฉายสุวรรณ์ นางวิไลลักษณ์ แดงแพร หรือ นางวิไลลักษณ์ ศรีจามร นางสาวกรกนก บุฮม นางสาวกรวริณ กันทาธนาวุฒิ (เดิมชื่อนางสาวสกาวเดือน กันทาป๊อก) นายสมชาย ศรีสวัสดิ์ และนายสมเจต ล้อมวงษ์ สำหรับนายหน้าประกันชีวิต 1 ราย นางสาวนิตยา สกุลธราดล และนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายณภัทร ธาดาปุณยาพร นางสาวมุขสุดา มนต์วิเศษ และนางสาวนงนุช กิ่งคาร


สาเหตุของการกระทำความผิดของบุคคลทั้ง 15 ราย เกิดขึ้นใน 4 ลักษณะ คือ

1) รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้ขอหรือ ผู้เอาประกันภัย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันภัยหรือนำส่งเงินเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย

2) กระทำการทุจริตการสอบ โดยสวมสิทธิ์เข้าสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตแทนผู้สมัครสอบ

3) เป็นผู้มีส่วนร่วมทุจริตการสอบ โดยทำการเฉลยคำตอบส่งผ่านทางโปรแกรมไลน์ (Line) ให้กับผู้สมัครสอบ

4) เป็นตัวแทนประกันชีวิตกระทำการเสนอขายประกันวินาศภัย และรับทำประกันภัยรถยนต์ โดยได้รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย แต่มิได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ซึ่งผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตทั้ง 15 ราย จะไม่สามารถกระทำการเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยหรือขอรับใบอนุญาตใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในอันที่จะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง จากการซื้อประกันภัยจากตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่มีคุณภาพ ประชาชนควรจะตรวจสอบว่าผู้เสนอขายประกันภัย เป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบสถานะตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (www.oic.or.th) หรือสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook