จัดตั้ง12สถาบันสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน

จัดตั้ง12สถาบันสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน

จัดตั้ง12สถาบันสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กระทรวงแรงงาน จัดตั้ง 12 สถาบันนำร่อง เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานและความมั่นใจแก่นักลงทุน

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดน้อมนำพระราชดำรัสในโอกาสต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำสู่การปฏิบัติเพื่อสืบสานปณิธานของพระองค์ท่าน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนากำลังแรงงานของประเทศไทย ก้าวทันวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดจนด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสู่เป้าหมายหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานและก้าวสู่ Brain Power ใน 20 ปีข้างหน้า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และของกระทรวงแรงงาน จึงได้มีการยกระดับจัดตั้งสถาบันนำร่อง 12 แห่ง ให้เป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานและความมั่นใจแก่นักลงทุน

โดยในระยะเริ่มต้นจะเน้นใน 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนแรก การพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการสร้างและพัฒนาครูฝึก พร้อมสนับสนุนบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ส่วนที่สอง พัฒนาหลักสูตรระบบการฝึก เพื่อรองรับทักษะด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ รวมถึงการสนับสนุนด้านเครื่องจักร อุปกรณ์การฝึกทักษะชั้นสูง และส่วนที่สาม เน้นสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งบุคลากรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook