ย้ำ อาชีพอิสระ อายุ 15-60 ยังสมัคร กอช.ได้ ไม่มีเส้นตาย

ย้ำ อาชีพอิสระ อายุ 15-60 ยังสมัคร กอช.ได้ ไม่มีเส้นตาย

ย้ำ อาชีพอิสระ อายุ 15-60 ยังสมัคร กอช.ได้ ไม่มีเส้นตาย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

กอช. ร่วมมือ ออมสิน จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนเมืองต่อเนื่อง 2 กิจกรรม พร้อมเดินหน้าระดมหาสมาชิกเพิ่ม ชี้แจงผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ยังสามารถสมัครสมาชิกได้

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง โดยธนาคารออมสินจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนเมือง ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารกีฬาเวสน์1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กทม. และวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงินไว้ใช้ในยามชราภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า 3,200 คน

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กล่าวว่า ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง มีนโยบายส่งเสริมการออมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่นเดียวกับ กอช. ที่มุ่งปลูกจิตสำนึกสร้างนิสัยในการออมแก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวัยชราภาพ และกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยในการพัฒนาอาชีพ ที่สำคัญคือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินแก่ประชาชน

อย่างไรก็ดี กอช. ยังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารและรณรงค์ในการรับสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญที่มีการจ่ายสมทบโดยรัฐบาลหรือนายจ้าง ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ยังคงมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. ได้ตลอดโดยไม่มีเส้นตายของการรับสมัคร (ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2544) เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น พร้อมดำเนินการสมัครได้ที่หน่วยรับสมัคร 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ทุกสาขา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook